Наукова діяльність

Напрями наукової роботи кафедри:

 • Лінгвокультурологічні особливості англомовного тексту та дискурсу (канд. філол. наук, доц. Морякіна І.А.)
 • Комунікативно-прагматичні особливості діалогічного мовлення (канд. філол. наук, доц. Ставицька Т.Є.)
 • Актуальні проблеми сучасної англійської лексикології (канд. філол. наук, доц. Бойцан Л.Ф., канд. філол. наук, доц. Василенко Д.В.)
 • Актуальні проблеми сімейного виховання в Україні та світі (канд. пед. наук, ст.викл. Янішевська З.В.)

 

Публікації за останні 5 років:

 1. Linguistic and Extralinguistic Means of Expressing Jealousy in Modern English Novels / Г.Ю. Алімова // Україна і світ: діалог мова та культур: Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції (30 березня – 1 квітня 2016 р.), Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2016. ­– С. 482­-484.
 2. Bidnaya O. G., Syvkova M. G. Enjoy Your Reading. Навчальний посібник з домашнього читання для студентів вищих мовних навчальних закладів. – К: КНЛУ, 2013. – 121 с.
 3. Bidnaya O. G.,Taran I. M. Phrasal Verbs-in-Use (“Вживаємо фразові дієслова”). Навчальний практикум для студентів другого курсу факультету англійської мови  К: КНЛУ, 2012. – 130 с.
 4. Bidnaya O. G.,Taran I. M. Watch and Learn: Практикум з англійської мови для самостійної роботи студентів молодших курсів із відеофільмами.  –   К.: КНЛУ, 2011. –  130 с.
 5. “Enjoy Your Reading” / О.Г. Бідная, М.Г. Сивкова // навчальний посібник з домашнього читання для студентів вищих навчальних закладів – К: Ліра-К. – 2016. – 194 с.
 6. Fairy Tales – the Mine of Wisdom / О.Г. Бідная, І.М. Таран  // навчальний посібник з домашнього читання для студентів молодших курсів факультетів та інститутів іноземних мов за творами О.Уайльда – К: КНЛУ. – 2016. – 165 с.
 7. Василенко Д. В. Військова лексика (War Words) / Д. В. Василенко. – Горлівка: ГДПІІМ, 2011. – 154 с. (Навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Лист № 1/11-881 від 02.02.2011).
 8. Василенко Д. В. English Military Cryptonyms // Наукові записки. Філологічні науки. Випуск  95 (2). – Кіровоград: КДПУ. – 2011. – С. 49-52.
 9. Концептуальні метафори у сфері англомовної військової лексики. – Наукові записки. Серія “Філологічна”. Випуск 29. – Острог: Нац. ун-т “Острозька академія”, 2012. – С. 36-39.
 10. Військова зброя та способи її вербалізації в англомовній науковій фантастиці // Наукові записки. Філологічні науки. Випуск 115. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – С. 84-87.
 11. Арабські запозичення в сучасній англійській мові. Серія “Філологічна”. Випуск 39. – Острог: Нац. ун-т “Острозька академія”, 2013. – С. 10-12.
 12. Розвиток англомовної військової термінології під впливом новітніх інформаційних технологій. – Наукові записки. Серія “Філологічна”. Випуск 129. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 355-358.
 13. Political Metaphoric Allusion // Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог, 2015. – Вип. 51. – С. 132-134.
 14. Англомовні військові терміни із словотворчим формантом CYBER: утворення і функціонування./ Д.В. Василенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (30 березня – 1 квітня 2016) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2016.- С.44-46
 15. Комп’ютерні лексичні іновації  у сучасній англійській мові / Д.В. Василенко // Наукові записки. Випуск 146. – Серія «Філологічні науки». – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С.263-266.
 16. Грабовська І. В. Верифікативні питальні речення / І. В. Грабовська // Матеріали XI наукової конференції [“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю], (Харків, 3 лют. 2012) / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.64–66.
 17. Грабовська І. В. Лінгвістичні параметри метакомунікації у фазі встановлення мовленнєвого контакту / І. В. Грабовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. 13.– С. 139–143.
 18. Грабовська І. В. Метакомунікативні питання як складник професійного дискурсу / І. В. Грабовська // Наукові записки. Філологічні науки. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – Кн. 1. – С. 60–65.
 19. Грабовська І. В. Метакомунікативні питання як складова професійного дискурсу / І. В. Грабовська // Матеріали науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (30 берез. – 1 квіт. 2011) / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 36–38.
 20. Грабовська І. В. Метакомунікативний потенціал риторичних питань в англомовному діалогічному дискурсі / І. В. Грабовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2013. – Вип. 19.– С. 141–146.
 21. Грабовська І. В. Питання-повтори в англомовному діалогічному дискурсі / І. В. Грабовська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – Вип. 105 (2). – С. 438–442.
 22. Грабовська І. В. Прагматичні типи метакомунікативних питань на стадії завершення мовленнєвого контакту / І. В. Грабовська // Матеріали міжнародної наукової конференції [“Перші Почепцовські читання”], (25 – 27 верес. 2013) / Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013.– С. 126–129.
 23. Грабовська І. В. Регулятивний потенціал питань-привітань в англомовному діалогічному дискурсі / І. В. Грабовська // Слов’янський збірник : [зб. наук. праць]. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 2. – С. 326–331.
 24. Грабовська І. В. Регулятивна функція метакомунікативних питань-плеоназмів в англомовному діалогічному дискурсі / І. В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (03 – 05 квіт. 2013) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 77–78.
 25. Грабовська І. В. Риторичні питання в англомовному діалогічному дискурсі: комунікативно-функціональний аспект / І. В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (21 – 23 берез. 2012) / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 67–69.
 26. Грабовская И. В. Теоретические основания изучения метакоммуникативных вопросов в англоязычном диалогическом дискурсе / И. В. Грабовская // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 7 (25). – Ч. 2. – С. 78–82.
 27. Грабовська І. В. Питання vs. Питальне речення / І.В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (19 – 21 берез. 2014) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 95–97.
 28. Грабовська І. В. Мовленнєвий контакт як об’єкт лінгвістичних досліджень / І.В. Грабовська // Матеріали XIV наукової конференції [“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю], (Харків, 27 берез. 2015) / Мін-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-тет імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 41 – 43.
 29. Грабовська І. В. Метакомунікативна функція перепитів у сучасному англомовному діалогічному дискурсі / І.В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (01 – 03 квіт. 2015) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 83–85.
 30. Грабовська І. В. Фатичний дискурс як тип метакомунікації / І.В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (30 берез. – 01 квіт. 2016) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016.
 31. Грабовська І. В. Контактопідтримувальні метакомунікативні верифікаційні питання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі / І.В. Грабовська // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у Європейський простір»], (11 – 15 квіт. 2016) / Мін-во освіти і науки України, МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. – Миколаїв: МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО, 2016. – С. 24 – 28.
 32. Грабовська І. В. Прагматика питальних висловлень в англомовному діалогічному дискурсі / І. В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення»], (22 – 23 квіт. 2016) / Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. – С. 49-52.
 33. Грабовська І. В. Регулятивна діяльність у діалогічному дискурсі: структурний і комунікативний аспекти / І.В. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Таврійські філологічні читання»], (20 – 21 трав. 2016) / Мін-во освіти і науки України, Херсонський державний ун-тет. – Херсон: Херсонський державний ун-тет, 2016.
 34. Іванчук В.В., Богун С.В., Князєва Л.В., Горькава Н.О. English for Third Year Students. Підручник з англійської мови рівня С1 – С2 для студентів ІІІ курсу факультетів англійської мови вищих навчальних закладів. (Частина 1-ша). К: Вид. центр КНЛУ, 2018. – 332 с.
 35. Іванчук В.В., Богун С.В., Князєва Л.В., Горькава Н.О. English for Third Year Students. Підручник з англійської мови рівня С1 – С2 для студентів ІІІ курсу факультетів англійської мови вищих навчальних закладів. (Частина 2-га). К: Вид. центр КНЛУ, 2018. – 432 с.
 36. Кириченко Т. С. Перебивання як інтерактивне явище / Т. С. Кириченко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) [зб. наук. пр.]. — Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2014. — Вип. 130. — С. 267—270.
 37. Кириченко Т. С. Трактування терміна “дискурс” у сучасній лінгвістиці / Т. С. Кириченко // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : [зб. наук. пр.] / [уклад. : Ковальчук І. В., Новоселецька С. В.]. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2014. — Вип. 48. — С. 198—200.
 38. Кириченко Т. С. Ґендерні особливості перебивання мовлення в гомогенних та гетерогенних комунікативних групах / Т. С. Кириченко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. Педагогіка.  Психологія : [зб. наук. пр.]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — Вип. 31. — C. 186—194.
 39. Кириченко Т. С. Ґендерні особливості явища перебивання в процесі спілкування / Т. С. Кириченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.]. — Херсон: Вид. дім “Гельветика”, 2015. — Вип. 14. — С. 156—158.
 40. Кириченко Т. С. Динамічна модель перебивання в мовленнєвій інтеракції / Т. С. Кириченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.]. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. — Вип. 73. — С. 69—73.
 41. Кириченко Т. С. Когнітивна сутність перебивання мовлення /Т. С. Кириченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки : [наук. журнал]. — Житомир : Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2015. — Вип. № 4 (82). — C. 49—55.
 42. Кириченко Т. С. Когнітивні основи перебивання мовлення: теорія когнітивного дисонансу / Т. С. Кириченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — Т. 18, № 2. — C. 77—83.
 43. Кириченко Т. С. Кооперативні перебивання та їх різновиди у мовленнєвій інтеракції / Т. С. Кириченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. пр.]. — Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2015. — № 4 (305). — С. 123—128.
 44. Кириченко Т. С. Перебивання комунікативного партнера як результат емоційного реагування / Т. С. Кириченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Корбозерова. Н. М.]. — К. : Логос, 2015. — № 28. — C. 99—109.
 45. Кириченко Т. С. Співвідношення категорій “дискурс”, “текст” та “мовлення” у сучасній лінгвістиці / Т. С. Кириченко // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : [зб. наук. пр.] / [уклад. : Ковальчук І. В., Новоселецька С. В.]. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2015. — Вип. 52. — С. 131—133.
 46. Кириченко Т. С. Етапи та методи дослідження дискурсивної реалізації явища перебивання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі / Т. С. Кириченко // Одеський лінгвістичний вісник : [наук.-практ. журнал] / [гол. ред. Петлюченко Н. В.]. — Херсон : Вид. дім “Гельветика”, 2016. — Вип. 7.— С. 50—53.
  Кириченко Т. С. Класифікація інтрузивних перебивань у мовленнєвій взаємодії / Т. С. Кириченко // Science and Education a New Dimension. Philology. — Будапешт : www.seanewdim.com, 2015. — Vol. III (10). — Issue 47. — P. 44—47. — ISSN 2308—5258
 47. Кириченко Т. С. Перебивання в мовленнєвій взаємодії (на матеріалі сучасного англомовного діалогічного дискурсу): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови”. – К., 2016. – 20 с.
 48. Кириченко Т. С. Перебивання в ролі коригуючи реплік: перебивання-прохання прояснення // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація. 2016-й –  рік англійської мови : тези доповідей ХМ наук. конф. З між нар. Участю, (Харків, 5 лют. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С.68-70.
 49. Кириченко Т. С. Принципи дослідження гендерних особливостей явища перебивання у комунікативній взаємодії // Студії з філології та журналістики : матеріали ІІ між нар. наук.-практ. конф. студентів та аспіратнів, (Ужгород, 21-22 квіт. 2016 р.) / М-во науки і освіти України, Держ. Вищий навч. Заклад «Ужгородський нац. ун-т» / [ред. кол. : Барчан В.В., Белей Л.О., Венжинович Н.Ф. ]. – Вип. 4. – Ужгород: , 2016. – Гражда, 2016. – С. 370-371.
 50. Кириченко Т. С. Функціональні особливості перебивань в ролі коригуючи реплік // Глухівські наукові читання. – 2015. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали V міжнар. Інтернет-конф. мрорлих учених і студентів, (Глухів, 25-27 лист. 2015 р.). М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед.. ун-т імені О. Довженка. – Глухів : РВВ Глухів. НПУ імені О. Довженка. – 2016. – С.170-172.
 51. Кириченко Т. С. Явище перебивання мовлення з точки зору комунікативних стилів поведінки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (30 березня – 1 квітня 2016) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2016. – С. 138-140.
 52. Навчально-методичні матеріали з практики усного та писемного мовлення англійської мови для студентів І-го курсу “Yes: Your Educational Self-Study” / Кучерина О. В., Гурц А. Г. – К.: КНЛУ. – 2014. – 78 с.
 53. Навчально-методичні матеріали з настановчо-корективного курсу фонетики англійської мови для студентів І-го курсу “English Pronounciation Made Simple: An Introductory Course for Students of English” / Кучерина О. В., Скрипніченко Л. Ю., Чигиринець О. В.. – К.: КНЛУ. – 2014. – 70с.
 54. Особливості і переваги комбінованого навчання у вищій школі. / О.В. Кучерина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (30 березня – 1 квітня 2016) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2016. – С.624-625.
 55. Дослідження природи образу персонажа / О.В. Кучерина // Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір : Збірник наукових праць за матеріалами    ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Ситченко А. Л., Мороз Т. О. – Миколаїв : МНУ, 2016. – С. 44-48.
 56. Львова Н.Л., Микитюк І.М. Стилістика: ключові поняття та тестовий комплекс. Навчальний посібник. – Чернівці, 2013. – 118 с.
 57. Лопатюк Н.І., Львова Н.Л., Садовник-Чучвага Н.В. Теорія англійської мови: історія, лексикологія та граматика (Theory of English:History, Lexicology and Grammar). Навчально-методичний посібник для студентів німецького та французького відділень). – Чернівці, 2013. – 107 с.
 58. Грижак Л.М., Львова Н.Л., Сапожник І.В. Практичний курс англійської мови. Частина 1. (для студентів 4 курсу). – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2015. – 72 с.
 59. Грижак Л.М., Львова Н.Л., Сапожник І.В. Практичний курс англійської мови. Частина 2. (для студентів 4 курсу). – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – 70 с.
 60. Львова Н.Л., Єсипенко Н.Г., Лопатюк Н.І. Довідник з граматики англійської мови (Guidebook to English Grammar) / Укладачі :  Єсипенко Н.Г., Лопатюк Н.І., Львова Н.Л.– Чернівці: “РОДОВІД”, 2015. –  183 с.
 61. Львова Н.Л., Грижак Л.М., Микитюк І.М. Семінари зі стилістики англійської мови: навчально-методичний посібник / Укл.: Н.Л. Львова, Л.М. Грижак, І.М. Микитюк. – Чернівці, 2016. – 100с.
 62. Львова Н.Л. До питання про вивчення категорії якості // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук” (26-27 лютого 2016 р.). – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. – С. 67-69.
 63. Львова Н.Л. Особливості акцентної структури та функціонування наголосу в англійських словах поширеного вжитку // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – Вип. 11-12, Ч. 2. – С. 30-35.
 64. Максименко Ю. В. Емоція інтересу та концептуальні метафори / Ю. В. Максименко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. ― Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. ― № 23 (248). ― С. 77―81.
 65. Максименко Ю. В. Функції мовних засобів на позначення інтересу в дискурсі / Ю. В. Максименко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія “Філологія, педагогіка, психологія”. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. ― Вип. 24. ― С. 83―88.
 66. Максименко Ю. В. Роль невербальних засобів у вираженні емоції інтересу в англомовному художньому дискурсі / Ю. В. Максименко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія “Філологія, педагогіка, психологія”. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. ― Вип. 27. ― С. 180―185.
 67. Максименко Ю. В. Тактики та стратегії вираження інтересу (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) / Ю. В. Максименко // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. ― Острог : Вид. нац. ун-ту “Острозька академія”, 2013. ― Вип. 37. ― С. 193―196.
 68. Максименко Ю. В. Методика исследования номинативного поля “интерес” на материале современного англоязычного художественного дискурса / Ю. В. Максименко // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. ― М. : Изд-во “Междунар. центр науки и образования”, 2013. ― С. 150―157.
 69. Maksymenko Y. V. Semantic and pragmatic aspects of interest expression
  in modern English discourse // Y. V. Maksymenko // Science and Education a New Dimension. Philology. ― Budapest, 2014. ― Vol. II (5). ― Issue 28. ― P. 21―24. ― ISSN 2308-5258.
 70. Максименко Ю. В. Загальна характеристика вираження емоції “інтерес” у комунікативному процесі (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) / Ю. В. Максименко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 30 берез.―1 квіт. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. ― С. 124―126.
 71. Максименко Ю. В. Вербальні та невербальні засоби на позначення інтересу в англомовному дискурсі / Ю. В. Максименко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 21―23 берез. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. ― С. 197―199.
 72. Максименко Ю. В. Номінативне поле “інтерес” в англійській мові (семантичний аспект) / Ю. В. Максименко//Семантика мови і тексту: матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф., (Івано-Франківськ, 26―28 верес. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. ― Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. ―  С. 344―347.
 73. Максименко Ю. В. Прагматика емоції інтересу / Ю. В. Максименко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 3―5 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. ― С. 195―197.
 74. Максименко Ю. В. Різноманіття лінгвістичних підходів до дослідження емоції “інтерес” / Ю. В. Максименко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19―21 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. ― С. 253―255.
 75. Максименко Ю. В. Прагматика емоції інтересу: “фактор натовпу” / Ю. В. Максименко // Функциональная лингвистика : [сб. науч. работ]. ― Симферополь : Крым. республ. ин-т последипл. пед. образ., 2012. ― № 4. ― С. 7―9.
 76. Максименко Ю. В. Експресивний потенціал номінативних одиниць на позначення емоції “інтерес” у художньому дискурсі / Ю. В. Максименко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 1―3 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. ― С. 260―262.
 77. Максименко Ю. В. Особливості прояву ознаки «інтенсивність вираження емоції “інтерес”» / Ю.В. Максименко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (30 березня – 01 квітня 2016 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 205―207.
 78. Максименко Ю.В. Метонімічне вираження емоції “інтерес” / Ю.В. Максименко // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції [“Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір”], (11–15 квітня 2016) / Мін-во освіти і науки України, Микол. нац. ун-т. ім. В.О. Сухомлинського – Миколаїв, 2016. – С. 59–62.
 79. Moryakina I. A., Stavytska T. E. English Phonetics Through Practice: Навчальний посібник  з практичної фонетики англійської мови. –  К: КНЛУ. – 2012. – 180 с